Aktualności                  - Wizyty studyjne                  - Staże zagraniczne                  - Plenery malarskie              Koło naukowe Circulus


                  - Działalność koła              Skład osobowy              Projekty międzynarodowe                  - Hercules                  - Projekt PL-CZ              Konsultacje              Plany zajęć              Galeria              Do pobrania              Odnośniki              Architekt
                 wiedza inżyniera,
                    wrażliwość artysty


              Cel projektu              Działania              Grupa docelowa              Struktura zarządzająca              Kontakt

2011-09-19 10:01:10 [ ][ ]
Zgłoszenie na kurs rysunku 2011
2011-02-17 08:42:22 [ ][ ]
Program kursu rysunku 2011
2011-01-31 10:42:29 [ ]
Zgłoszenie udziału w plenerze malarskim
2010-07-05 08:26:58 [ ]
Wniosek o wyjazd zagraniczny
2010-03-01 15:07:06 [ ]
Zgłoszenie udziału w kursie rysunku przygotowującym o egzaminu wstępnego na kierunek Architektura i Urbanistyka
Cel projektuCel projektu
Projekt pt: „Uruchomienie nowego kierunku studiów I stopnia Architektura i Urbanistyka jako rozszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Opolskiej”, został złożony w wyniku ogłoszonego konkursu 1/POKL/4.1.1/2009 przez Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego.


Projekt finansowany jest ze środków strukturalnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1.


Złożony wniosek uzyskał wymaganą liczbę punktów i decyzją Ministerstwa został skierowany do realizacji.


Celem projektu jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Opolskiej w dziedzinie Architektury i Urbanistyki. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:


Uruchomienie nowego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia „Architektura i Urbanistyka”
Zatrudnienie profesorów i adiunktów do obsługi przedmiotów architektonicznych
Podniesienie kompetencji kadry akademickiej poprzez udział w szkoleniach dokształcających, organizację wizyt studialnych w celu poznania nowoczesnych metod kształcenia oraz udział w stażach zagranicznych i krajowych.

Cele projektu są zgodne z celem głównym Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jakim jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, jak również z celami IV Priorytetu POKL tj. podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych. Ponadto projekt wpisuje się w cele:


Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2004 – 2013, a w szczególności w cel strategiczny I „Innowacyjny region z dobrze wykształconymi i aktywnymi mieszkańcami”
Strategii Rozwoju Miasta Opole na lata 2004 – 2015
Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007 – 2013
Strategii Rozwoju Nauki do 2015 roku.

Cel projektu jest zgodny również ze strategicznym celem rozwoju Politechniki Opolskiej, gdzie w obszarze kształcenia celem jest m.in. utworzenie nowych, zgodnych z potrzebami gospodarki i regionu kierunków kształcenia, rozwinięcie w Politechnice Opolskiej metod i struktur kształcenia ustawicznego, ustabilizowanie liczby kształconych studentów w różnych formach na poziomie 15 tys. studentów, zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.


[ Powrót ]